תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר top-care שבכתובת www.top-care.co.il (להלן האתר). הגלישה באתר מותנית בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ועל כן יש לקרוא אותם בעיון.

1. הסכמה לתנאי השימוש
1.1 השימוש באתר לרבות כל תכניו, בכל מכשירי באמצעות מכשירי קצה שונים, כולל קריאת מידע, מודעות אשר מפורסמות ומוצגות בו והודעות שונות, מעידה על אישורו והסכמתו של המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, כפי שיוצגו ויעודכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת. השימוש באתר מותנה בקריאת התנאים על ידי המשתמש בעיון ובקפידה טרם השתמש באתר ויעמוד בתנאים ובמגבלות אשר מפורטים בהסכם זה.

1.2 הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, יורשיהם, נציגיהם וכל נציג אחר מורשה שלהם ומטעמם.

1.3 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי והבלעדי, עבור כל התיידנות משפטית באשר לנושא שימוש באתר בין המשתמש לאתר או מי מבאי כוחו. במידה והמשתמש מבצע שימוש באתר, הוא מעיד על כך שקרא, הבין והסכים לכל התנאים הרשומים במסמך זה במלואם.

1.4 על אף שתנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, הם מתייחסים לשני המינים.

2. מהות האתר

2.1 top-care הינו בלוג- מגזין אינטרנטי בכל הקשור לתחום של הטיפול הסיעודי ואחות סיעודי

3. שימוש באתר

3.1 המשתמש אינו מקבל או רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט הזכות לעשות בו שימוש כמפורט בהסכם זה. המשתמש מבין שאינו ראשי לבצע ולעשות כל שימוש באתר, לרבות המידע המופיע בו או יישומיו השונים, מעבר לשימוש אישי ופרטי בהתאם לתנאי השימוש המופיעים בעמוד זה. בנוסף אינו ראשי המשתמש לדרוש שהתכנים באתר יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

3.2 ידוע ומובן כי השימוש באתר ותכניו מורשה לצרכים פרטיים בלבד. כמו כן חל איסור לבצע כל שימוש במידע המופיע באתר לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

4. זמינות האתר

4.1 האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר לא יופרע ויתאפשר ללא כל הפרעות באשר הן. על כן המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי בעבור כל נזק, בין אם ישיר או עקיף אשר עשוי להיגרם לו בעקבות כך.

5. שימושים אסורים

5.1 המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש וכן לא לבצע כל שימוש שאינו חוקי, ובכלל זאת כל שימוש אשר עלול להביא להשבתה של האתר, פגיעה בחווית המשתמש של משתמשים אחרים באתר או פגישה מכל סוג באתר. בנוסף, המשתמש מסכים לא להשיג או לחילופין לנסות להשיג כל חומר או מידע באשר הוא הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים אשר מספק אתר זה למשתמשיו, ולא לבצע כל איסוף של מידע על משתמשים אחרים הגולשים בו, ללא הסכמתם לנושא.

5.2 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר באופן שהוא או דרך אחרת, זכות כלשהי מזכויותיו או לחילופין מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מפורש ובאמצעות כתב על ידי הנהלת אתר זה.

6. אתרים מקושרים

6.1 באתר זה עשויים להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים ו/או קישורים לאתרים אחרים. מודעות ו/או אתרים אלו אינם ניתנים לשליטתו של אתר זה והוא אינו נושא בעבור האחריות לאותם התכנים המופיעים בהם או לחילופין להסתמכות על אותם תכנים.

7. פרסומת של צדדים שלישיים

7.1 הנהלת אתר זה או מי מטעמה לא תישא באחריות באשר לכל מידע מסחרי או תוכן פרסומי אחר שיפורסם באתר והאחריות הבלעדית ביחס למידע מסחרי או כל תוכן פרסומי באשר הוא חלה על הגוף המפרסם בלבד.

8. הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים

8.1 הרישום לאתר זה מהווה בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני. המשתמשים יכולים לבקש להפסיק את קבלת החומר השיווקי בכל עת, באמצעות פניה אל הנהלת האתר בבקשה על הפסקת משלוח החומרים השיווקיים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

9. קניין רוחני

9.1 באשר לכל הזכויות עבור הקניין הרוחני באתר זה, כולל תמונות, קבצים גרפיים, עיצוב האתר, יישומים, קוד מחשב, טקסט, ו/או כל תוכן או חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי אשר התיר להנהלת האתר לבצע שימוש בהם.

9.2 אין להציג בפומבי, להפיץ, להעתיק באופן מלא או באופן חלקי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל ללא הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות, בכל אמצעי מדיה באשר הוא. ללא אישור ברור ובכתב מהנהלת אתר זה, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר וסמליו המסחריים.

10. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

10.1 באתר זה מתפרסים נתונים שונים ומידע אודות חנויות וספקים רבים אשר מספקים שירות בתחום החתונות והאירועים. כל מידע זה מוגש כשירות לציבור ועל מנת לספק למשתמשי האתר תוכן מדויק ואמין וכרוך בהשקעה רבה ובמאמצים של הנהלת האתר. יחד עם זאת, ישנה האפשרות שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום התכנים באתר. האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיה אחראי לכל פגיעה אשר נגרמה, נגרמת או תיגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים אשר מצויים באתר. כל האמור באתר זה אינו מהווה כל תחליף לבדיקה עצמאית של המשתמש ו/או התייעצות עם מומחה והנהלת האתר ממליצה בדיקה עצמאית של התוכן על ידי כל המשתמש בו.

10.2 לא תעמוד למשתמש הזכות להינות מהטעות בכל צורה שהיא, בכל מקרה של טעות כאמור לעיל. האתר, כמו גם הנהלת האתר אינם אחראים לשום נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן באתר זה וכל הסתמכות עליו היא למעשה באחריותו האישית של המשתמש בלבד. הנהלת האתר ו/או האתר לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל הפסד ו/או נזק שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל תביעה כלפי האתר וכל טענה באשר היא כלפי האתר הנובעת מהסתמכות או שימוש בתכניו באשר הם.

11. שיפוי

11.1 המשתמש באתר יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, העובדים בה או מי מטעמה בעבור כל אובדן-רווח, נזק או הוצאה אשר ייגרמו להם עקב הפקה של תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות באשר הן. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

11.2 המשתמש יפצה ויישפה את הנהלת האתר, שליחיה וסוכניה, עובדיה ונציגיה, שותפיה האחרים, בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה ו/או הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום, עלויות וחבויות, לרבות תשלומים עבור ריבית ותשלום שכר טרחה סביר עבור הוצאות משפטיות ועורכי דין, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים אחר הוראות הסכם זה או לחילופין יפר הוראות דין כלשהו ו/או זכויות צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש כפי שבאו לידי ביטוי , באופן ישיר או עקיף.

11.3 המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

11.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו בנושא זה בכתב על ידי צוות הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לא באותו עניין.

11.5 המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או טענה באשר היא כלפי הנהלת האתר ו/או מישהו מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

11.6 הנהלת האתר תפעל (ככל שרק אפשר) לעדכון המשתמש אודות שינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, אשר תכלול או תפנה אל נוסח התנאים המתוקנים.

11.7 באחריותם הבלעדית של המשתמשים באתר זה לבדוק האם חלו בו שינויים מעת לעת, והאם שינויים אלה רלוונטיים בעבורם.

11.8 למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם ו/או ביצוע שינויים באשר הם.

12. המחאות זכויות וחובות

12.1 במבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר תהה רשאית להמחות את התחייבויותיה, אם וככל שיש או יהיה כאלהף ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

13. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

13.1 הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או לחילופון מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

14. יצירת קשר

14.1 הנהלת האתר מזמינה את המשתמש לפנות אלינו בעבור כל בירור אודות תנאי השימוש, או האתר, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. כמו כן, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת "צור קשר" באתר או לחילופין באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]